Imię:

Nazwisko:

Wiek:

E-mail:

Numer telefonu:

Pełna nazwa firmy:

Adres:

NIP:

Wielkość firmy:

Województwo:

Które pokolenie zarządza firmą?:

Chcę kupić w ofercie specjalnej dla NextG prenumeratę magazynu "FAMILY BUSINESS. Zarządzanie firmą rodzinną" - 5 numerów w cenie 4 za 249 zł brutto:

Kod rabatowy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Instytut Biznesu Rodzinnego z siedzibą w Poznaniu, ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań w celach związanych rejestracją oraz uczestnictwem w IV Kongresie Next Generation. (*)

Oświadczam, że zapoznałem się z REGULAMIN(*),w tym z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych oraz informacjami o Administratorze Danych Osobowych i akceptuję jego warunki. Oświadczam także, iż posiadam zgodę od wskazanego przeze mnie w formularzu rejestracyjnym podmiotu na zgłoszenie swojego uczestnictwa w IV Kongresie Next Generation z ramienia tego podmiotu. (*)

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej przez Fundację Instytut Biznesu Rodzinnego z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie mojego wizerunku w celach marketingowych, w szczególności formie fotografii i filmu („Utwory”), stworzonych w toku i w ramach IV Kongresu Next Generation organizowanego przez Fundację Instytut Biznesu Rodzinnego z siedzibą w Poznaniu. Zgadzam się, aby mój wizerunek był wykorzystywany i rozpowszechniany w ramach Utworów bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych, także w ramach tworzonych utworów zależnych, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i powielania Utworów – wytwarzanie oraz powielanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką elektroniczną,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, rozporządzenie na rzecz osób trzecich pod jakimkolwiek tytułem,

c) w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu oraz telewizji, a także wystawiania go na wystawach, pokazach, konferencjach, spotkaniach. (*)

(*) To pole jest wymagane